سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)

خلاصه گزارش اقدامات جهت برگزاری سمپوزیوم 

“جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)”

طبق ماده 36 برنامه پنجساله ششم توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ،لزوم ارتقا بهره‌وری مصرف آب و ظرفیت نمک زدایی آب به میزان حداقل معادل سی‌درصد(30%) براساس ماده 36 برنامه ششم توسعه و تبصره آن از اصلی ترین برنامه های حال حاضر کشور در حوزه آب می باشد و براساس تبصره این ماده قانونی باید مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش‌بنیان صورت گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع و رسالت انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین مرکز تخصصی نمک زدایی آب کشور که با هدف نمک زدایی از آب دریا و ایجاد فناوری مستقل ملی در این حوزه در سال  1346 تاسیس گردیده است، تصمیم بر آن گرفته شد تا سمپوزیومی با عنوان “جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)” با اهداف زیر برگزار گرد.

اهداف

اقدامات انجام شده

گزارش دریافتی از وزرات نیرو

برنامه و فایل های روز جلسه- 24 اردیبهشت