مجری

 

اعلم الهدی ، علی اصغر

 

علی اصغر اعلم الهدی
 رییس آنستیتو آب و انرژی
شیمی تجزیه (ضایعات صنعتی و خطرناک، آلودگی هوا)
دکتری، دانشگاه آکرون آمریکا، 1366
 
 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164131- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 alamo@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~alamo

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus