نمایش محتوا

کارگروه آب در یک نگاه

الف - ضرورت

آب به عنوان موهبتی الهی علاوه برارزشمندی حیاتی دارای ارزش‌های ذاتی فراوان دیگری ازمنظرهای اخلاقی،فرهنگی،زیست‌محیطی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی است.استفاده بهینه ازآب به عنوان یک سرمایه راهبردی ملی وودیعه‌ای برای نسلهای آینده معطوف به بهره‌مندی از فناوری های مناسب و متناسب است. 

آسیب شناسی بروز چالشهای عدیده از جنبههای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی، زیست محیطی و فنی- مهندسی در آب کشور، ضرورت حکمرانی مدبرانه و کارآمد آب رامورد تاکید قرار می دهد. پیامدهای حکمرانی ناکارآمد آب از یک سو منجر به تشدید آثار و تبعات ناشی از خشكساليهای پیاپی، اقلیم خشك و نيمه خشك، الگوي نامنظم بارندگي در زمان و مكان، توزيع طبيعي غیرهمگن و غيرکارآمد آب در مناطق مختلف کشور شده و از سوی دیگر بروز بحران ها و منازعاتاجتماعيرا به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن گسترش کویرها، تخریب جنگلها و پوشش گياهی، انتشار کربن و گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و آب و از بین رفتن تنوع زیستی و تهدید امنیت انسانی در کشور می باشد. 

 

رفع چالشهای یاد شده،مستلزم بهره‌گیری هر چه گسترده‌تر، بهتر و کارآمدتر از فناوری‌های نوین و روزآمد در حوزه آب می باشد. در راستای توسعه فناوری های راهبردی آب، کارگروه آب ذیل ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تشکیل شده است. این کارگروه به منظور تحقق حکمرانی مدبرانه و کارآمد در حوزه آب ماموریتها و وظایف زیر را به عهده دارد.

برای ادامه مطلب به لینک دبیرخانه  کارگروه آب مراجعه فرمایید.

ستاد فناوری آب،خشکسالی،فرسایش و محیط زیست 

 دبیر خانه کارگروه آب

دبیر کارگروه آب

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus