اعضای هیات علمی

 

اسکویی تبریزی، محمد مهدی

 

محمد مهدی اسکویی تبریزی
استادیار
فیزیک حالت جامد ( انرژی خورشیدی، انرژی نوری)
دکتری، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، 1362
 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164131- 021   http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021  http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867  oskooei@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~oskooei

 

اشجع، محمود

 

محمود اشجع
مربی
 فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
 
 

 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164801- 021    http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021   http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867  ashjaa@sharif.edu  http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779

 

اعلم الهدی ، علی اصغر

 

علی اصغر اعلم الهدی
 رییس انستیتو آب و انرژی
شیمی تجزیه (ضایعات صنعتی و خطرناک، آلودگی هوا)
دکتری، دانشگاه آکرون آمریکا، 1366
 
 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164131- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 alamo@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~alamo

 

تركيان ولاشاني، ايوب

 

ايوب تركيان ولاشاني
دانشيار
محیط زیست (آلودگی هوا- تصفیه فاضلاب)
دکتری، دانشگاه تگزاس- دالاس آمریکا، 1368
 
 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164162- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 torkian@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sina.sharif.ir/~torkian

 

سجادی، سید علی اکبر

 

سید علی اکبر سجادی 
دانشیار
شیمی معدنی ( بیوشیمی معدنی، کمپلکسهای معدنی، بازیافت، استحصال ترکیبات معدنی از ضایعات صنعتی و معدنی)
دکتری ، دانشگاه بازل سوییس، 1376
 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164128- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 sajadi@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~sajadi

 

فاتح راد، مهدي

 

مهدي فاتح راد
استادیار
مدیریت سیستم ها
دکتری، دانشگاه تهران، 1383
 

رزومه 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164130- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 fatehrm@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 

 

گل نبی، حسین

 

حسین گل نبی 

استاد
فیزیک ( دستگاه های اندازه گیری، انرژی نوری)
دکتری، دانشگاه تگزاس- دالاس آمریکا، 1360
 
http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164128- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 golnabi@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~golnabi

 

لباف زاده، محمد صالح

 

محمد صالح لباف زاده
استادیار
سازه  ( مصالح سازگار با محیط زیست، توسعه پایدار،انرژی های تجدیدپذیر )
دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1390
 

رزومه

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164128- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 labaf@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~labaf 

 

مهدیقلی، حمید

حمید مهدیقلی
استادیار
مکانیک (ارتعاشات ، آکوستیک مهندسی ، کنترل صدا و ارتعاشات)
دکتری، امپریال کالج انگلستان، 1370
 
http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66165101- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 mehdi@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779  

 

میرزایی، محمد

 

محمد میرزایی
مربی
عمران ( سازه های هیدرولیکی، منابع آب)
کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 1374
 
 
http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66165814- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 mirzai@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 http://sharif.ir/~mirzai

 

نظري علوي، عليرضا

 

عليرضا نظري علوي
مربي
مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
کارشناسی ارشد، دانشگاه INSAT- فرانسه، 1372
 
 
http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164127- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 alavi@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779 

 

هاشميان، سيدجمال الدين

 

سيدجمال الدينهاشميان
دانشیار
 عمران (محیط زیست)
دکتری، دانشگاه نیوکاسل انگلستان، 1367
 

 رزومه

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164129- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66005118- 021 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 jamal@sharif.edu http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=c9ba91a8-16b2-49ad-959d-19452dd6fde7&groupId=571836&t=1393942392779  

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus