کمیته سیاست و ساختار

ثقفیان، بهرام

 

 

 

 

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 Saghafian@scwmri.ac.ir 

رزومه

 

جهانی، عباسقلی

 

 

 

 

 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 jahani1325@hotmail.com  

رزومه

 

چرخابی، امیرحسین

 

 

 

 

 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 charkhabi@yahoo.com 

رزومه

 

شفیعی، عباس

 

 

 

فهمی، هدایت

 

 

 

میبدی، جواد

 

 

 

 

 

 http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 jmeybodi@yahoo.com 

رزومه

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus