آزمایشگاه آب و فاضلاب و آلودگی هوا
  

 

 خاکیان، مولود

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی بهداشت حرفه ای

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 021-66164657

 

مرضیه خالقیان

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد  شیمی تجزیه

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 021-66164668

 

   
  

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus