4 نشست سال 94

1- 94/07/20 با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شورای مناطق آزاد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ….

2- 94/08/04 با حضورنمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست …

3- 94/08/18 باحضور استادان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور…

4- 94/09/02 با حضور نمایندگان شرکت های مهندس مشاور، سازندگان و سرمایه گذاران ...

اخبار1

اخبار 2