پایش تجهیزات

 

مهدیقلی، حمید

 

هسته پژوهشی (پایش تجهیزات)

محور پژوهشی (نگهداري و تعميرات ، وضعيت سنجي ، آناليز ارتعاشات، ديناميک محورهاي دوار)

زمینه های تحقیقاتی (ارتعاشات مكانيكي ، تحليل مودال تجربي، ديناميك ماشين هاي دوار، آكوستيك)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus