اساتید همکار

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

نادرقلی

ابراهیمی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

یوسفعلی

احمدی

سازمان حفاظت محیط زیست

دکتری

علیرضا

اسلامی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

روزبه

اعتمادی فرد

معاونت آب و خاک، سازمان جهاد کشاورزی

کارشناسی ارشد

محمد مهدی

امینی

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری مدیریت عمران و آب

دکتری

 

بصام

سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

دکتری

فرهاد

پور سخا

سازمان حفاظت محیط زیست

دکتری

صدیقه

ترابی

وزارت نیرو

دکتری

بهرام

ثقفیان

علوم وتحقیقات

دکتری

سیما

جهانبانی

انستیتو آب و انرژی

کارشناسی ارشد

عباسعلی

جهانی

شرکت مهندسی مشاور بهان سد

کارشناسی ارشد

امیر حسین

چرخابی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

امیر محمد

حداد مومنی

مشاور جوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو

دکتری

 

خامنوی

اتاق بازرگانی

کارشناسی ارشد

مهرداد

خانمحمدی

دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی

کارشناسی ارشد

سیده لیلا

خاور

سازمان حفاظت محیط زیست

کارشناسی ارشد

علیرضا

دائمی

وزارت نیرو

کارشناسی ارشد

پیمان

دانش کار آراسته

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتری

حسین

دهقانی سانیج

موسسه تحقیقات فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی

دکتری

علی

دیده وراصل

پژوهشکده هواشناسی

دکتری

هدی

رحمتی

دبیر کارگروه پروژه های بین المللی معاونت آب

دکتری

نسترن

رحیمی

معاونت امور برق وانرژی

دکتری

مهدی

رشیدی

 

کارشناسی ارشد

عباس

رنجبر

پژوهشکده هواشناسی

دکتری

 

روزی طلب

اندیشکده آب، امنیت غذایی

دکتری

محسن

سلیمانی روزبهانی

سازمان حفاظت محیط زیست

کارشناسی ارشد

فرحناز

سهراب

موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

حمید

سیادت

تحقیقات وزارت کشاورزی

دکتری

شاداب

شادزاد

انستیتو آب و انرژی

کارشناسی ارشد

محمد حسین

شریعتمدار

دفتر کشاورزی و آب اتاق بازرگانی

کارشناسی ارشد

فرود

شریفی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتری

ضیاء الدین

شعاعی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتری

عباس

شفیعی

مهندسین مشاورر و ژرف اندیشی

کارشناسی ارشد

مجتبی

شفیعی

دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

سیدعلی

شهپری

موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

دکتری

عظیم

شیردلی

عضو هيات علمي دانشگاه زنجان

دکتری

 

عرب خدری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

جعفر

غفاری شیروان

بازنشسته سازمان برنامه و بودجه

کارشناسی ارشد

 

غفوری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

ابراهیم

فتاحی

پژوهشکده هواشناسی

دکتری

تورج

فتحی

سازمان حفاظت محیط زیست

کارشناسی ارشد

علی اصغر

قانع

وزارت نیرو

کارشناسی ارشد

حمیدرضا

قجر

رئیس گروه برنامه ریزی راهبردی وزارت نیرو

کارشناسی ارشد

باقر

قرمز چشمه

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

عباس

کشاورز

اتاق بازرگانی

کارشناسی ارشد

 

کیخا

حفاظت محیط زیست

دکتری

منوچهر

گرجی

دانشگاه تهران

دکتری

فاطمه

گلپایگانی

انستیتو آب و انرژی

کارشناسی ارشد

مریم

مرندی

دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزرات نیرو

دکتری

سعید

مرید

تربیت مدرس

دکتری

ناصر

مقدسی

محیط زیست

کارشناسی ارشد

آزاده

مهدی پور

موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

جواد

میبدی

شرکت مدیریت منابع آب

کارشناسی ارشد

علیرضا

میرزایی

ارمغان پرتو

کارشناسی ارشد

فرشته

میرزایی

سازمان حفاظت محیط زیست دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست

کارشناسی ارشد

امیر محمد

حداد مومنی

مشاور جوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو

کارشناسی ارشد

سارا

نظیف

دانشکده عمران دانشگاه تهران

دکتری

علیرضا

نورعلی ابراهیمی

معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو

کارشناسی ارشد

علی محمد

نوریان

دانشگاه شمال

دکتری

جلیل

وهابی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری

دکتری

بهمن

یار قلی

موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

دکتری

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus