تجزیه دمایی

آزمايشگاه آناليز حرارتي مجهز به دستگاه Thermogravimetric analysis & Differential Scanning Calorimetry (TGA/DSC)  مي باشد.

مدل دستگاه: TGA/DSC 1

شركت سازنده:    Mettler Toledo

قابليت هاي دستگاه TGA/DSC :

·  اندازه گيري هم زمان منحنيTG  و DSC ( حداكثر دماي دستگاه 1400 درجه سانتی گراد است)

·   اندازه گيري مشتق منحني TG  و DSC

·    اندازه گيري پارامترهاي زير با استفاده از منحني DSC

·    ظرفيت گرمايي ويژه (Specific heat capacity,Cp)

·    تغيير شيشه اي  (Glass Transition)

·    درصد كريستاليزاسيون (Crystallinity)

·    درصد خلوص (purity)

·     آنتالپي (Enthalpy)

 

               

اطلاعات تماس

 

خالقیان، مرضیه

 

 

 

مسئول آزمایشگاه تجزیه حرارتی

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164668- 021

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103  66005118  021-66164656

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 werc@sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus