طراحی و ساخت سنسورها

 

گل نبی، حسین

 

 

هسته پژوهشی (طراحي و ساخت سنسورها)

محور پژوهشی (مطالعات نظري و تجربي بر روي انواع مختلف سنسورها)

زمینه های تحقیقاتی (Physics of Lasers, Quantum Electronics, Spectroscopy, Sensors and Actuators)

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus