تعرفه ها

 

ردیف

پارامترهای مربوط به نمونه برداری آب

روش انجام آزمایش

قیمت نهایی

فارسی

لاتین

علامت اختصاری

واحد

1

پی اچ

pH

pH

-

آنالیز دستگاهی (HACH- Sension)

66,000

2

کل جامدات محلول

Total Dissolved Solids

TDS

mg/l

آناليز دستگاهي(HACH- SensIon 5)

60,000

3

کل مواد معلق

Total Suspended Solids

TSS

mg/l

وزن سنجی

170,000

4

کدورت

Turbidity

Turb.

NTU

کدورت سنجی(Cyberscan TB110)

110,000

5

رنگ

Color

Col.

Unit Pt-Co

طیف سنجی (HACH-DR2010)

110,000

6

اکسیژن محلول

Dissolved Oxygen

DO

mg/l O2

آنالیز دستگاهی(DO Meter-YSI55)

110,000

7

هدایت الکتریکی

Electricity Conductivity

EC

µS/Cm

آنالیز دستگاهی(HACH- Sension 5)

75,000

8

شوری آب

Salinity

Salt

ppt

آنالیز دستگاهی (HACH- Sension 5)

75,000

9

سختی کل

Total Hardness

TH

mg/l CaCO3

تیتریمتری با  EDTA

400,000

10

سختی موقت

Temanent Hardness

-

mg/l CaCO3

تیتریمتری با  EDTA

210,000

11

سختی دائم

Permanent Hardness

-

mg/l CaCO3

تیتریمتری با  EDTA

400,000

12

کربنات

Carbonate

CO3-2

mg/l

تیتریمتری با  EDTA

350,000

13

بی کربنات

Bicarbonate

HCO3-

mg/l

تیتریمتری با  EDTA

350,000

14

 کلسیم

Calsium

Ca

mg/l Ca

تیتریمتری با  EDTA

210,000

15

منیزیم

Magnesium

Mg

mg/l Mg

تیتریمتری با  EDTA

100,000

16

قلیاییت متیل اورانژ

Methyorang Alkalinity

MA

mg/l CaCO3

تیتریمتری با  HCl

350,000

17

قلیاییت فنل فتالیئن

Phenol phetalein Alkalinity

PA

mg/l CaCO3

تیتریمتری با  HCl

320,000

18

قلیاییت کل

Total Alkalinity

T-ALK

mg/l CaCO3

تیتریمتری با  HCl

360,000

 

             

ردیف

پارامترهای مربوط به نمونه برداری آب

روش انجام آزمایش

قیمت نهایی

فارسی

لاتین

علامت اختصاری

واحد

19

کلر آزاد

Free Chlorine

Cl2

mg/l Cl2

رنگ سنجی

100,000

20

کلراید

Chloride

Cl-

mg/l Cl-

تیتریمتری با محلول AgNO3

260,000

21

سیانید

Cyanide

CN-

mg/l CN-

تیتریمتری با محلول AgNO3

320,000

22

دانسیته

Density

d

g/cm3

وزن سنجی

110,000

23

نیتریت

Nitrite

NO2

mg/l N-NO2

طیف سنجی (HACH-DR2010)

210,000

24

نیترات

Nitrate

NO3

mg/l N-NO3

طیف سنجی (HACH-DR2010)

250,000

25

نیتروژن کل

Total Nitrogen

T-N

mg/l N

طیف سنجی (HACH-DR2010)

550,000

26

آمونیوم

Ammonium

N-NH4+

mg/l NH4+

طیف سنجی (HACH-DR2010)

250,000

27

اورتو فسفات

Orto Phosphate

O-PO4

mg/l O-PO4

طیف سنجی (HACH-DR2010)

250,000

28

فسفات کل

Total Phosphate

T-PO4

mg/l T-PO4

طیف سنجی (HACH-DR2010)

260,000

29

سولفیت

Sulfite

SO3

mg/l SO3

طیف سنجی (HACH-DR2010)

220,000

30

سولفید

Sulfide

S-2

mg/l S2-

طیف سنجی (HACH-DR2010)

250,000

31

سولفات

Sulfate

SO4

mg/l SO4

طیف سنجی (HACH-DR2010)

220,000

32

سیلیس

Silica

Si

mg/l Si-

طیف سنجی (HACH-DR2010)

520,000

33

فلوراید

Floride

F-

mg/l F-

طیف سنجی (HACH-DR2010)

260,000

34

چربی روغن

Total Oil & Grease

TOG

mg/l

وزن سنجی

400,000

35

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

Chemical Oxygen Demand

COD

mg/l

آنالیز دستگاهی(HACH-COD Reactor)

570,000


 

             

ردیف

پارامترهای مربوط به نمونه برداری آب

روش انجام آزمایش

قیمت نهایی

فارسی

لاتین

علامت اختصاری

واحد

36

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

Biochemical Oxygen Demand

BOD5

mg/l

آنالیز دستگاهی(DO Meter-YSI55)

410,000

37

دترجنت

Detergent

-

mg/l

اسپکتروفتومتر

11,000,000

38

کلی فرم گوارشی

Fecal Coliforms

FC

MPN/100cc

تخمیر 9 لوله ای

450,000

39

کل کلیفرم

Total Coliforms

TC

MPN/100cc

تخمیر 9 لوله ای

430,000

40

کادميم

Cadmium

Cd

mg/l Cd

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

43

مس

Copper

Cu

mg/l Cu

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

45

منگنز

Manganese

Mn

mg/l Mn

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

47

آرسنيک

Arsenic

As

µg/l As

جذب اتمی(Varian 220A)

950,000

48

روي

Zinc

Zn

mg/l Zn

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

49

سرب

Lead

Pb

mg/l Pb

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

50

آهن

Iron

Fe

mg/l Fe

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

51

کبالت

Cobalt

Co

mg/l Co

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

52

کروم

Chromium

Cr

mg/l Cr

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

53

جيوه

Mercury

Hg

mg/l Hg

جذب اتمی(Varian 220A)

950,000

54

نیکل

Nickel

Ni

mg/l Ni

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

55

سلنیم

Selenium

Se

mg/l Se

جذب اتمی(Varian 220A)

950,000

56

آلومينيم

Aluminuim

Al

mg/l Al

جذب اتمی(Varian 220A)

520,000

57

کلروفیل a

Clorophyl

-

-

اسپکتروفتومتر

1,700,000

58

جار تست

Jar Test

-

-

-

2,300,000

59

نماتد

Nematod

-

No/l

بیلینجر

1,700,000

 

 

 

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب

انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف با سابقه طولانی در بخش آزمایش های آب و فاضلاب، فعالیت خود را در سال 1346 آغاز و در سال1381، گواهی نامه آزمایشگاه معتمد را از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نمود. این آزمایشگاه با برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی همچون اسپکتروفتومتر، جذب اتمی و امکانات آزمایشگاه صحرایی علاوه بر نیازمندی های آزمایشگاهی و تحقیقاتی حوزه آب و فاضلاب توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی به طرح های مشاوره ای و اجرایی را نیز دارا می باشد. اجرای دقیق ضوابط کنترل و تضمین کیفیت (QA/AC) ، بهره گیری از آخرین روش های نمونه برداری و آنالیز با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره گیری از متخصصان و مشاورین مجرب و توانمند از اهداف این مجموعه می باشد.

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=a95442c1-2e21-49f6-8715-d799f04a83ba&groupId=571836&t=1393942569661 66164656- 021

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=24c303dd-7122-4891-b5b2-e2735eda2798&groupId=571836&t=1393942581103 66164656- 021

http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=00c7f776-3eb5-4c55-bada-7d4caed3262e&groupId=571836&t=1393942746867 werc_lab@sharif.edu

نمونه ای از تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

 

 
 
Spectrophotometer DR2010  

طیف سنج نوری با قابلیت کاربرد در ناحیه Vis

 
Spectrophotometer DR4000
طیف سنج نوری با قابلیت کاربرد در ناحیه UV-Vis 
 
 
 
Biological Microscope

با قابلیت مشاهده انواع میکروارگانیسم‌ها

 
 
 
 
Stereo Microscope

با قابلیت مشاهده انواع ماکروارگانیسم‌ها

 
 
 

Portable Conductivity Meter

قابلیت تعیین مقدار EC با دقت 0.5%±

قابلیت تعیین مقدارTDS با دقت 0.5%±

اندازه گیری مقدار شوری نمونه با دقت  0.1%±

 
 
Portable pH Meter

اندازه گیری pH متناسب با دمای نمونه در محدوده 70-0 درجه سانتی گراد با دقت 0.3 ± و 110-70 درجه سانتی گراد با دقت 1 ± 

 
 
 
 
 

COD Reactor

هضم مواد آلی جهت تعیین مقدار COD

 
Incubator

تولید حرارت مناسب جهت رشد میکروارگانیسم‌ها

 
 
Autoclave

جهت استریل کردن محیط کشت آزمایشات میکروبی و ظروف

 
 
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus