اسامی رؤسا به همراه معاونین دوره ها 

 

ردیف

رؤسای انستیتو آب و انرژی

ازتاریخ

تا تاریخ

معاونین پژوهشی مرکز

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر علی اصغر اعلم الهدی

89/10/14

اکنون

 

 

 

2

دکتر ایوب ترکیان ولاشانی

83/02/09

89/10/14

دکتر علی اصغر اعلم الهدی

83/07/20

88/06/31

3

دکتر سید جمال الدین هاشمیان

76/05/15

83/02/09

دکتر ایوب ترکیان ولاشانی

81/06/05

83/02/08

4

دکتر عیسی خیر

75/05/03

76/05/15

 

 

 

5

دکتر سید جمال الدین هاشمیان

71/11/15

75/05/03

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus