همکاران پژوهشی

دکتر بیژن رحیمی

  • دکترای نمک زدایی آب دریا (The University of Western Australia)
  • استاد مهمان دانشکده مهندسی شیمی و نفت و دانشکده مهندسی مکانیک

ایمیل: b.rahimi@staff.sharif.edu

تماس:  66164128

Research Gate