معرفی گروه پژوهشی نمک زدایی

آب به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات در برنامه های بالادستی بخصوص در برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نگاهی به عرصه های پهناور ساحلی و دریایی ایران و از سوی دیگر کمبود منابع طبیعی آب شیرین در اغلب این نواحی، اهمیت استفاده از سامانه های آب شیرین کن را روشن می سازد. در دانشگاه صنعتی شریف، در موضوع نمک زدایی در سالهای گذشته طرح ها و پروژه های مختلفی در برخی از دانشکده ها انجام شده است.می توان با همکاری و کارهای مشترک، نقش دانشگاه را در موضوع نمک زدایی بیشتر نمود و کارهای علمی و فناورانه در حوزه آب شیرین کن ها را در کشور ارتقا داد.

پیشنهاد انستیتو آب و انرژی برای تشکیل گروه “سامانه های آب شیرین کن – نمک زدایی” در جلسه کمیته پژوهشکده ها در تاریخ 95/03/22  مطرح و تاییدیه آن طی نامه شماره 7000/2352در تاریخ 95/04/02 به همراه ماموریت هدف گذاری و تدوین نقشه راه فعالیت دانشگاه در حوزه نمک زدائی و آب شیرین کن به انستیتو ابلاغ گردید

با توجه به رسالت انستیتو آب و انرژی در حوزه نمک زدایی آب، گروه پژوهشی سامانه های آب شیرین کن و نمک زدایی با اهداف زیر تاسیس گردیده است.

1- توسعه علم وفناوری سامانه های آب شیرین کن در دانشگاه و کشور

2- انجام طرح ها و پروژه های کاربردی مشترک و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت در زمینه آب شیرین کن

3- تجمیع پتانسیل علمی دانشگاه در زمینه آب شیرین کن و نمک زدایی

4- تاسیس آزمایشگاههای مرتبط با اهداف و تعریف پروژه های مشترک

5- برگزاری سمینار، دوره های کوتاه مدت و بازدیدها در حوزه آب شیرین کن و نمک زدایی

6- هماهنگی و پشتیبانی ارایه دروس مرتبط آب شیرین کن در دانشکده های مربوطه