سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)

 سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)”

پیش نویس سند ملی فناوری های راهبردی آب کشور در سال 1393 تدوین گردیده و پس از ارائه و تصویب در ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه آب این ستاد موظف به اجرای این سند شده است.

براساس این سند، توسعه فناوری های نمک زدایی از آب های شور و لب شور یکی از اولویت های  کارگروه آب ستاد توسعه فناوری های  آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

در این راستا با حمایت قائم مقام محترم وزیر نیرو و همکاری کارشناسان ذیربط سعی شد که اولویت های فناوری احصا شده در سند ملی فناوری های راهبردی آب کشور در تنظیم پیش نویس برنامه ششم توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اسلامی ایران قرار گیرد. این هدف با مشارکت دبیر کارگروه آب، آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی در جلسات مربوطه در سازمان برنامه و بودجه و معرفی سند محقق گردید و ماده 36 برنامه پنجساله ششم توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، پیوست فناوری منطبق با اولویت های سند پیشنهادی است.

با توجه به اهمیت موضوع و رسالت انستیتو آب و انرژی (به عنوان اولین مرکز تخصصی نمک زدایی آب کشور) برگزاری سمپوزیومی با عنوان “جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)” در شورای انستیتو تصویب و مورد حمایت معاونت محترم پژوهش و فناوری قرار گرفت تا با اهداف زیر برگزار شود.

گزارش نهایی سمپوزیوم

اهداف

اقدامات انجام شده

گزارش دریافتی از وزرات نیرو

برنامه و فایل های روز جلسه- 24 اردیبهشت