روش شناسی

در پيشينه تدوين اسناد توسعه راهبردي تنوع بسياري از لحاظ مفاهيم و نظريه ها وجود دارد. از اين رو روش ها و اجزاي مختلفي براي اين گونه اسناد ارائه شده است. هرچند كه اين نظريه هاكمابيش از يك فلسفه يكسان پيروي مي كنند، ليكن اختلافاتي نيزبين اين نظريه ها وجود دارد. از اين رو بايد براساس شرايط مورد نظر،مفاهيم، روشها و اجزاي مناسب لحاظ شده و سند توسعه راهبردي براساس آن تهيه گردد. در جريان تدوين سند ملي توسعه فن آوريهاي راهبردي آب، ضمن بررسي روش شناسي هاي مرسوم، مناسب ترين آنها ارائه همچنين چارچوب محتواي سند مذكور معطوف به روش منتخب نيز ارائه خواهد گرديد. در گزارش حاضر سعي گرديده است كه ضمن بررسي همه جانبه روش هاي متداول، بهترين روش تركيبي براي تهيه و تدوين سند مذكور و نهايتا روش شناسي مطلوب ارائه گردد….