آزمایشگاه

 نامعنوانزمینه‌ی فعالیتاطلاعات تماس
مولود خاکیانکارشناس آزمایشگاهکارشناسی بهداشت حرفه ای021-66164657
مرضیه خالقیانکارشناس آزمایشگاهکارشناسی ارشد شیمی تجزیه021-66164668