اهداف سمپوزیوم

اهداف برگزاری سمپوزیوم

  1. تبیین اهمیت بهره گیری از فناوری های نمک زدایی در تامین آب کشور و اجرای ماده 36 برنامه ششم توسعه
  2. تعیین الزامات اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه نمک زدایی
  3. تعیین نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در مدیریت انتقال فناوری حوزه نمک زدایی آب
  4. معرفی پتانسیل دانشگاه ها و مراکز علمی در حل مسائل نمک زدایی کشور
  5. جلب مشارکت برای همکاری های بین بخشی جهت عملیاتی ساختن ماده 36 برنامه ششم توسعه
  6. بررسی نیاز کشور به یک مرکز تخصصی علمی در حوزه نمک زدایی با استفاده از تجربیات و فعالیت مراکز علمی و پژوهشی داخلی و    بین المللی