اقدامات انجام شده سمپوزیوم

خلاصه اقدامات بعمل آمده جهت برگزاری سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا)” عبارت است از: