اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی فعلی

 نامتحصیلاتزمینه‌ی پژوهشعنواناطلاعات تماس
علی‌اصغر اعلم‌الهدیدکتری، دانشگاه آکرون آمریکاشیمی تجزیه (آلودگی آب، هوا)رئیس انستیتو آب و انرژیalamo@sharif.edu
ايوب تركيان ولاشانيدکتری، دانشگاه تگزاس- دالاس آمریکامحیط زیست (آلودگی هوا- تصفیه فاضلاب)دانشيار torkian@sharif.edu
سید علی اکبر سجادیدکتری ، دانشگاه بازل سوییسشیمی معدنی ( بیوشیمی معدنی، کمپلکسهای معدنی، بازیافت، استحصال ترکیبات معدنی از ضایعات صنعتی و معدنی)دانشیار sajadi@sharif.edu
مهدي فاتح راددکتری، دانشگاه تهرانمدیریت سیستم هااستادیار fatehrm@sharif.edu
حمید مهدیقلیدکتری، امپریال کالج انگلستانمکانیک (ارتعاشات ، آکوستیک مهندسی ، کنترل صدا و ارتعاشات)استادیار mehdi@sharif.edu
محمد میرزاییکارشناسی ارشد، دانشگاه تبریزعمران ( سازه های هیدرولیکی، منابع آب)مربی mirzai@sharif.edu
عليرضا نظري علويکارشناسی ارشد، دانشگاه INSAT- فرانسهمهندسی تصفیه آب و فاضلابمربی alavi@sharif.edu

اعضای هیئت علمی سابق

 نامتحصیلاتزمینه‌ی پژوهشعنواناطلاعات تماس
محمد مهدی اسکویی تبریزیدکتری، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیافیزیک حالت جامد ( انرژی خورشیدی، انرژی نوری)استادیارoskooei@sharif.edu
محمود اشجعدانشگاه صنعتی شریففیزیکمربیashjaa@sharif.edu
حسین گل نبیدکتری، دانشگاه تگزاس- دالاس آمریکافیزیک ( دستگاه های اندازه گیری، انرژی نوری)استاد golnabi@sharif.edu
محمد صالح لباف زادهدکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهسازه ( مصالح سازگار با محیط زیست، توسعه پایدار،انرژی های تجدیدپذیر )استادیار labaf@sharif.edu
سيدجمال الدين هاشمياندکتری، دانشگاه نیوکاسل انگلستانعمران (محیط زیست)دانشیار jamal@sharif.edu