اسناد میانی

اسناد میانی


ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب1

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب2

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب3

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب4

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب5

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب6

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب7

ارزيابي شاخص هاي سياست هاي كلي نظام در مديريت آب8

اصول کلی مدیریت سیستم های منابع آب

آئين نامه اجرائي قانون تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب كشور

آئيننامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسي

بررسی برنامه پنجم-مجلس

بررسی تطبیقی

بررسی طرح جامع آب کشور

بهره وری آب کشاورزی

پيش نويس لايحه قانون جامع آب ايران

تجزيه و تحليل برنامه هاي آب و خاك

تدوین سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو

سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو-آموزشی

سياستهاي بخش آب و كشاورزي

فايل كلي تمامي استراتژي‌هاي آب

مديريت منابع آب و توسعه پايدار

وزارت نیرو چشم انداز بخش آب

وزارت نیرو-مجموعه کتاب چشم انداز