اسناد بالادستی

اسناد بالادستی


استفساريه جبران خسارت خشکسالي

اصلاح تبصره 4 مواد 21 و 22 قانون توزیع عادلانه آب

اقدامات اساسي براي تحقق اهداف اسناد توسعه فرابخشي و بخشي آب

الحاق 2 تبصره به ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب

الحاق 3 تبصره به قانون توزیع عادلانه آب

آئين نامه اجرائي قانون تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب كشور

آيين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب

پيش نويس سند فناوري خشکسالي _نسخه3

خلاصه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق 1404

راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب كشور

سند بخش آب

سند تحول راهبردی علم و فناوری

سند چشم انداز

سند فرابخشي مديريت منابع آب ايران_84

سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) مديريت منابع آب

سند ملي محيط زيست جمهوري اسلامي ايران

سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش آب

سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف  89

سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز ب (1)

سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بيست 

سياست‏های کلی برنامه پنجم توسعه89

سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه

سياستهاي کلي برنامه سوم توسعه

ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب87

ضوابط ملي آمايش سرزمين

قانون اراضی مستحدث و ساحلی 54

قانون اساسي

قانون برنامه اول توسعه

قانون برنامه پنجم

قانون برنامه چهارم توسعه

قانون بهبود بهره وري كشاورزي

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

قانون تشويق سرمايه گذاري در بخش آب

قانون توزیع عادلانه آب – آيين نامه اجرايي فصل دوم

قانون توزیع عادلانه آب

قانون جبران خسارت خشکسالي

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست71

لایحه سوم

نقشه جامع علمي كشور