خانه

  • نقش سند فناروری‌های راهبردی آب در رفع چالش‌های بخش آب کشور

رویدادها

سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور    (نمک زدایی آب دریا)- 24 اردیبهشت97

 اخبار

خبر برگزاری سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا) در سایت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خبر برگزاری سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا) در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خبر برگزاری سمپوزیوم جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز علمی جایگاه در تحقق برنامه ششم توسعه کشور (نمک زدایی آب دریا) در سایت دانشگاه صنعتی شریف

حضور هیات ایرانی در هشتمین اجلاس جهانی آب

استفاده غیر اقتصادی از آب در تولید